Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

Tin trong ngành

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Tạo bởi bariavungtau

Ngày tạo 18/12/2017 - Lượt xem 3078

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê và Kế hoạch công tác năm 2018, Cục Thống kê ban hành và công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018.

 

STT

Tên thông tin thống kê

Mức độ hoàn chỉnh

Thời gian phổ biến

Hình thức phổ biến

Đơn vị liên hệ

A

B

1

2

3

4

I

Công bố định kỳ hàng tháng

 

 

 

 

1

Ấn phẩm

 

 

 

 

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2018

Ước tính

29/1/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018

Ước tính

28/2/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018

Ước tính

29/3/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018

Ước tính

29/4/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018

Ước tính

29/5/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý II năm 2018

Ước tính

29/6/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018

Ước tính

29/7/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018

Ước tính

29/8/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2018

Ước tính

29/9/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018

Ước tính

29/10/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018

Ước tính

29/11/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018

Ước tính

29/12/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

2

Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

 

 

 

 

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 01 năm 2018

Ước tính

29/1/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 02 năm 2018

Ước tính

28/2/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 03 năm 2018

Ước tính

29/3/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 04 năm 2018

Ước tính

29/4/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 05 năm 2018

Ước tính

29/5/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 06 năm 2018

Ước tính

29/6/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 07 năm 2018

Ước tính

29/7/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 08 năm 2018

Ước tính

29/8/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 09 năm 2018

Ước tính

29/9/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2018

Ước tính

29/10/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2018

Ước tính

29/11/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Tiến độ sản xuất Nông nghiệp tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2018

Ước tính

29/12/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Sản lượng Thủy sản tháng 1 năm 2018

Ước tính

29/1/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018

Ước tính

28/2/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản tháng 3 và quý I năm 2018

Ước tính

29/3/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản tháng 4 và 4 tháng năm 2018

Ước tính

29/4/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản tháng 5 và 5 tháng năm 2018

Ước tính

29/5/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018

Ước tính

29/6/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản tháng 7 và 7 tháng 2018

Ước tính

29/7/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản tháng 8 và 8 tháng 2018

Ước tính

29/8/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản tháng 9 và 9 tháng năm 2018

Ước tính

29/9/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản tháng 10 và 10 tháng năm 2018

Ước tính

29/10/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản tháng 11 và 11 tháng năm 2018

Ước tính

29/11/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

Sản lượng Thủy sản năm 2018

Ước tính

29/12/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2018

Chính thức

29/1/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2018

Chính thức

28/2/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2018

Chính thức

29/3/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2018

Chính thức

29/4/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2018

Chính thức

29/5/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2018

Chính thức

29/6/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2018

Chính thức

29/7/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2018

Chính thức

29/8/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018

Chính thức

29/9/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2018

Chính thức

29/10/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2018

Chính thức

29/11/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2018

Chính thức

29/12/2018

Website và ấn phẩm

Phòng TK Thương mại

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2018

Ước tính

29/1/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2/2018

Ước tính

28/2/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2018

Ước tính

29/3/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2018

Ước tính

29/4/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2018

Ước tính

29/5/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6/2018

Ước tính

29/6/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2018

Ước tính

29/7/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2018

Ước tính

29/8/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9/2018

Ước tính

29/9/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2018

Ước tính

29/10/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11/2018

Ước tính

29/11/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 12/2018

Ước tính

29/12/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Tai nạn giao thông tháng 1/2018

Chính thức

29/1/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018

Chính thức

28/2/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông tháng 3 và quý I năm 2018

Chính thức

29/3/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông tháng 4 và 4 tháng năm 2018

Chính thức

29/4/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông tháng 5 và 5 tháng năm 2018

Chính thức

29/5/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông tháng 6 và 6 tháng năm 2018

Chính thức

29/6/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông tháng 7 và 7 tháng năm 2018

Chính thức

29/7/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông tháng 8 và 8 tháng năm 2018

Chính thức

29/8/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông tháng 9 và 9 tháng năm 2018

Chính thức

29/9/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông tháng 10 và 10 tháng năm 2018

Chính thức

29/10/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông tháng 11 và 11 tháng năm 2018

Chính thức

29/11/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tai nạn giao thông năm 2018

Chính thức

29/12/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 1 năm 2018

Chính thức

29/1/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 2 và 2 tháng năm 2018

Chính thức

28/2/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 3 và quý I năm 2018

Chính thức

29/3/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 4 và 4 tháng năm2018

Chính thức

29/4/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 5/2018

Chính thức

29/5/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 6/2018

Chính thức

29/6/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 7/2018

Chính thức

29/7/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 8/2018

Chính thức

29/8/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 9/2018

Chính thức

29/9/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 10/2018

Chính thức

29/10/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 11/2018

Chính thức

29/11/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 12/2018

Chính thức

29/12/2018

Ấn phẩm

Phòng TK DS - VX

 

 

 

 

 

 

II

Công bố định ký hàng quý

 

 

 

 

1

Ấn phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Công bố định kỳ hàng năm

 

 

 

 

1

Ấn phẩm

 

 

 

 

 

Niên giám Thống kê tóm tắt năm 2017

Sơ bộ

30/6/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Niên giám Thống kê năm 2017

Sơ bộ

30/6/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

2

Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

 

 

 

 

 

Ước tính GRDP trừ dầu khí 6 tháng đầu năm 2018

Ước tính

15/6/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

 

Ước tính GRDP trừ dầu khí năm 2018

Ước tính

12/05/2018

Ấn phẩm

Phòng TK Tổng hợp

IV

Công bố không thường xuyên

 

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

Cập nhật 18/12/2017

Bài viết liên quan

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022

Bên lề Quốc hội: Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực

Việc thay thế phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia chính là “linh hồn” của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhằm tạo cơ sở pháp lý và bảo đảm thông tin thống kê...

Hội thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục-Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia tại Luật Thống kê cần được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, với mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời, cung cấp thông tin chính xác, khách quan cho công tác điều hành và hoạch định chính sách.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 6 tháng đầu năm 2021

Triển vọng kinh tế toàn cầu 6 tháng đầu năm 2021 được cải thiện sau khi các quốc gia triển khai tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, sự khác biệt tỷ lệ tiêm chủng giữa các quốc gia đã làm kinh tế thế giới phục hồi không đồng đều.

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

Đại dịch Covid-19 khiến bức tranh kinh tế thế giới năm 2020 bị bao phủ bởi nhiều gam màu tối. Nhờ ngăn chặn được đại dịch bằng những biện pháp quyết liệt và sáng tạo, Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng dương 2,91% và được kỳ vọng là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trừ dầu khí năm 2019 ước tăng 7,65%2 so năm 2018.

Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019.

Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 ra "Thông báo triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2019".

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

Lịch phổ biến thông tin Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019