CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chi Cục Thống Kê Bà Rịa

Chi cục Thống kê

Chi tiết văn bản

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu văn bản: 30/KH - LĐLĐ

Ngày ban hành: 28/02/2014

Người đăng: ctktpbaria

Ngày đăng: 17/06/2014

File đính kèm: không có!

Chi tiết

TỔNG  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT  NAM
LIÊN  ĐOÀN  LAO  ĐỘNG  TỈNH
NINH THUẬN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  18 /HD-LĐLĐ

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

Đăng ký xây dựng các điển hình tiên tiến “Dân vận khéo” 
thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014

 

Thực hiện Hướng dẫn 999-HD/DV ngày 14/3/2024 của Ban dân vận Tỉnh ủy về việc đăng ký xây dựng các điển hình tiên tiến “Dân vận khéo” thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn các cấp Công đoàn đăng ký các mô hình điển hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” về xây dựng nông thôn mới năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

2. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá công tác vận động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

3. Các mô hình và những điển hình tiên tiến “Dân vận khéo” tạo được sức lan tỏa rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng được các mục tiêu sau:

- Phải đáp ứng được nhu cầu của nhân dân;

- Quá trình thực hiện phải gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới;

- Huy động nhiều nguồn lực và sự tham gia của công đoàn (nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới);

- Thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2014;

- Góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn các cấp.

II. NỘI DUNG

Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Công đoàn cần tập trung các nội dung trọng tâm sau:

1. Thường xuyên tuyên truyền, tổ chức học tập quán triệt tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu, phương châm, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là phương châm: nhân dân là chủ thể và dựa vào dân để xây dựng nông thôn mới, tranh thủ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp thu những kinh nghiệm, ý kiến đóng góp của nhân dân để kịp thời điều chỉnh các giải pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị.

2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuỳ theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để lựa chọn đảm nhận những công việc, phần việc cụ thể, hướng dẫn, phát động CNVCLĐ tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất hàng hoá, khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển trang trại, gia trại; cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng; phát triển ngành nghề, thương mại dịch vụ, mở rộng thị trường lưu thông, chế biến tiêu thụ nông, lâm, thuỷ, hải sản; giải quyết việc làm, tăng thu nhập và tạo cơ hội làm giàu, cải thiện, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

3. Tích cực tham gia cùng cấp uỷ, chuyên môn xây dựng chương trình nông thôn mới trong việc xây dựng cơ chế chính sách đầu tư cho các dự án, tiểu dự án, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; chỉnh trang khuôn viên nhà ở, vệ sinh, môi trường…

4. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao…

5. Tham mưu cho cấp uỷ, chuyên môn chỉ đạo và trực tiếp tổ chức cho CNVCLĐ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt phương châm: “Được biết, được bàn, được tham gia và kiểm tra giám sát”. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” tổ chức cho CNVCLĐ tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của việc xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay.

6. Phối hợp với các chính quyền đồng cấp liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương các hoạt động, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, nhằm cổ vũ, nhân rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Tham mưu cấp uỷ, chuyên môn đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã được đăng ký và xây dựng năm 2013 để tiếp tục chỉ đạo và nhân rộng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và xây dựng các điển hình tiên tiến “Dân vận khéo”.

2. Lựa chọn một nội dung, một vấn đề hoặc một mô hình, một việc cụ thể, phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị để triển khai chỉ đạo thực hiện có kết quả. Chú ý: không dàn trải chạy theo đầu việc, không chỉ đạo chung chung mà phải chọn việc cụ thể, kết quả cụ thể.

3. Sau khi lựa chọn được nội dung chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gửi đăng ký mô hình chỉ đạo của đơn vị mình về Liên đoàn Lao động tỉnh để tập hợp và theo dõi trong quá trình chỉ đạotrước ngày 15/4/2014 (theo mẫu đính kèm và gửi về Ban Công tác cơ sở).

4. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới của đơn vị định kỳ 6 tháng và năm tổ chức sơ tổng kết và báo cáo đánh giá hiệu quả, tính khả thi của các mô hình để công nhận và báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn, tổ chức triển khai đến các CĐCS đăng ký các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần thực hiện thắng lợi chương trình nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- LĐLĐ huyện, thành phố;

- CĐ ngành, CĐ các KCN;

- Website LĐLĐ tỉnh;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH 

 

Đã ký

 

Kiều Đình Minh