Trao đổi kinh nghiệm Email Công Vụ Bất động sản
Cơ sỡ Dầu Mỏ Du Lịch Vũng Tàu

Liên kết website

VĂN BẢNLoại
văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định 680/QĐ-BKHĐT 28/05/2014 Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thông kê của Tổng cục Thống kê
Quyết định 945/QĐ-TCTK 24/09/2013 Quyết định phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê
Quyết định 34/2013/QĐ-TTg 04/06/2013 Quyết định ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước
Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT 04/04/2012 Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
Kế hoạch 602/BKHĐT-TCTK 09/02/2012 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kèm thông Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 9 tháng 02 năm 2012)
Quyết định 1803/QĐ-TTg 18/10/2011 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Thông tư 19/2010/TT-BKH 19/08/2010 Thông tư quy định nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Quyết định 39/2010/QĐ-TTg 11/05/2010 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Quyết định 312/QĐ-TTg 02/03/2010 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
Quyết định 45/2009/QĐ-TTg 27/03/2009 Quyết định Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê
Quyết định 1074/QĐ-TCTK 16/12/2008 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, biên soạn và phổ biến thông tin trên trang tin điện tử của Tổng cục Thống kê
Quyết định 03/2008/QĐ-BNV 12/11/2008 Quyết định Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê
Trang 3 / 3 | Trở về 1 2 3 Kế tiếp